റേഡിയോ ഫിസിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി മുഖേന റേഡിയേഷൻ ഫിസിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ താൽകാലിക നിയമനം നടത്തുന്നതിന് 23ന് രാവിലെ 11ന് വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. ഫിസിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ബാർക് മുംബൈ നടത്തുന്ന റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ഡിപ്ലോമ, ഈ രംഗത്തെ ഒരു വർഷ പ്രവൃത്തി പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സിൽ എം.എസ്.സി, ഒരു വർഷ പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ അസൽ, പകർപ്പ്, ബയോഡാറ്റ എന്നിവ സഹിതം സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0484– 2386000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *