ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ അഭിമുഖം ജൂലൈ 8ന്

വട്ടിയൂർക്കാവ് സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ (കമ്പ്യൂട്ടർ) തസ്തികയിലെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ജൂലൈ എട്ടിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കോളേജിൽ നടത്തും. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം കോളേജിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. വിശദവിവരങ്ങൾ കോളേജ് വെബ്സൈറ്റിൽ (www.cpt.ac.in) ലഭ്യമാണ്. യോഗ്യത രണ്ട് വർഷ ഐ.ടി.ഐ യും അഞ്ച് വർഷത്തെ തൊഴിൽ പരിചയവും. അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമയോ തത്തുല്യമോ ഉയർന്നതോ ആയ യോഗ്യത വേണം. ഫോൺ: 0471 2360391

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *