ഡ്രെയ്നേജ് ഇല്ല പ്രദേശ വാസികൾ ദുരിതത്തിൽ

ഡ്രെയ്നേജ് ഇല്ല പ്രദേശ വാസികൾ ദുരിതത്തിൽ

പനമരം: കൂളിവയൽ മലയോര ഹൈവെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും മഴ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ കിണറിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കിണർ മലിനമാകുന്നതായി പരാതി. പ്രദേശത്ത് നിരവധി കിണറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കൂളിവയൽ പിലാക്കണ്ടി മൂസയുടെ കിണർ ഈ മഴക്കാലത്ത് പല തവണ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടട്ടും ഒരു മഴ പെയ്താൽ വീണ്ടും മലിന ജലം നിറയുകയാണ്. സമീപത്തെ വിട്ടുക്കാർക്കും ഇതെ അവസ്ഥയാണ് പലരും കുടി വെള്ളത്തിനായി ബുദ്ധി മുട്ടുകയാണ്. മലിന ജലം കിണറിൽഎത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഡ്രെയ്നേജ് പ്രവൃത്തി ഉടൻ തുടങ്ങണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *