ക്വാറി പ്രവർത്തനം മണ്ണെടുക്കലിന് നിയന്ത്രണം

ക്വാറി പ്രവർത്തനം മണ്ണെടുക്കലിന് നിയന്ത്രണം

കൽപറ്റ: ജില്ലയിൽ കാലവർഷം ശക്തിപ്രാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും വീട് നിർമാണം മറ്റു യന്ത്ര സഹായത്തോടെ മണ്ണെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്നും (27) നാളെയും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ. രേണു രാജു ഉത്തരവിട്ടു .ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുഴകളിലും തോടുകളിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയ എക്കലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതും നിരോധനത്തിന് ബാധകമല്ലെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *