പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കേരള മീഡിയ അക്കാദമി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് 2024-25 ബാച്ച് പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫലം www.keralamediaacademy.org യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികളെ ഇന്റർവ്യൂ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇ-മെയിലിലൂടെ അറിയിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *