തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ

എൽ ബി എസ്  സെന്റർ പാളയം ഹെഡ്ഓഫീസിൽ സ്‌കിൽ അപെക്‌സ് അക്കാദമി നടത്തുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്ടു, ബിരുദ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കായി   പ്ലേസ്‌മെന്റ് സപ്പോർട്ടോടും കൂടി  ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മന്റ്, ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മന്റ്, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:  9746340093, 8139850288  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *