ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ. ഐടിഐയിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ

ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐയിൽ ഐ.എം.സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ SSLC, +2, ഡിഗ്രി  യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവർക്ക് തൊഴിലധിഷ്ഠിത പ്ലേസ്‌മെന്റ് സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയ എയർപോർട്ട്  മാനേജ്‌മെന്റ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നീ  ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  ഓഫീസുമായി  ബന്ധപ്പെടുക, ഫോൺ: 9074874208.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *