പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം: തീയതി നീട്ടി

2024-25 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള സംസ്ഥാന പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണ തീയതി ജൂൺ 20 വരെ നീട്ടി.  പൊതുവിഭാഗങ്ങൾക്ക് 200 രൂപയും, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 100 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപായി www.polyadmission.org മുഖേന  One-Time Registration പ്രക്രിയ ഫീസടച്ച് പൂർത്തിയാക്കണം.

അപേക്ഷകർ One-Time Registration പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷകരുടെ ലോഗിൻ വഴി  പോളിടെക്‌നിക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. One-Time Registration അപേക്ഷകർ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഒരു വിദ്യാർഥിയ്ക്ക്  30 ഓപ്ഷനുകൾ വരെ നൽകാം. പ്രോസ്‌പെക്ടസിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും: www.polyadmission.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *