വനിതാ കമ്മീഷനിൽ എൽ.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

കേരള വനിതാ കമ്മീഷനിൽ എൽ.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനത്തിന് സർക്കാർ സർവീസിൽ സമാന തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലെ അപേക്ഷ നിരാക്ഷേപപത്രം സഹിതം മേലധികാരി മുഖേന മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ, ലൂർദ്ദ് പള്ളിക്കുസമീപം, പി.എം.ജി, പട്ടം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം – 695004 എന്ന വിലാസത്തിൽ 29നകം ലഭിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *