മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

  പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ജനറൽ മെഡിസിൻ), (പീഡിയാട്രീഷ്യൻ) തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുണ്ട്. എം.ബി.ബി.എസും പി.ജി ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ ആണ് യോഗ്യത. ടി.സി.എം.സി സ്ഥിര രജിസ്ട്രേഷനും വേണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി മാർച്ച് 7 നകം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ & എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേയ്ഞ്ചിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. നിലവിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട മേധാവിയിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി ഹാജരാക്കണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *