ഫിസിയോ തെറാപ്പി ട്രെയിനിംഗ്

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്റർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കു നിയമനത്തിന് മാർച്ച് 1ന് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. വിശദ വിവരങ്ങൾ www.rcctvm.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *