പുതുക്കിയ യോഗ്യതാ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2023 വർഷത്തെ BFSc ഫിഷറീസ് (KUFOS ന് കീഴിലുള്ളത്) കോഴ്‌സിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ അർഹതയുള്ളവരുടെ പുതുക്കിയ യോഗ്യതാ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ : 0471-2525300.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *