ദന്തൽ മെക്കാനിക് നിയമനം

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ദന്തൽ കോളജിലെ പീഡോഡോൺടിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു ദന്തൽ മെക്കാനിക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. തസ്തികയിലേക്ക് 650 രൂപ ദിവസ വേതന നിരക്കിൽ എച്ച്.എഡി.എസിനു കീഴിൽ നിയമിക്കുന്നതിനായി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ നിശ്ചിത യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ സഹിതം ഫെബ്രുവരി 14 ന് തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ദന്തൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ച് രാവിലെ 11ന് നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. നിയമനത്തിന്റെ കാലാവധി 179 ദിവസം മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടൂതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2528477

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *