പ്രോജക്ട് ഫെലോ

കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷം കാലാവധിയുള്ള ഒരു സമയ ബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതിയിൽ രണ്ട് പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോയെ താത്ക്കാലിക ഒഴിവിൽ നിയമിക്കുന്നു. കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൃശ്ശൂർ പീച്ചിയിലെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *