ആർ.സി.സി യിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സൈറ്റോടെക്നോളജിസ്റ്റ്, സൈറ്റോടെക്നീഷ്യൻ, പാത്തോളജിയിലെ ക്വാളിറ്റി എക്സലൻസ് പ്രോഗ്രം എന്നിവയാണ് കോഴ്സുകൾ. അപേക്ഷ 15ന് വൈകിട്ട് നാലിനകം ലഭിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോമും www.rcctvm.gov.in ൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *