സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ (KSMDFC) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ/ കേന്ദ്ര സർക്കാർ/ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് 18/01/2020 ലെ GO(Ms)No. 10/2020/GAD ഉത്തരവിലെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്:  www.kerala.gov.inwww.prd.kerala.gov.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *