റെവിറ്റ് ആർക്കിടെക്ച്ചർ കോഴ്സ്

തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ (സിഇടി) കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 60 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള റെവിറ്റ് ആർക്കിടെക്ച്ചർ (REVIT ARCHITECTURE) കോഴ്സിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 9446464673, 7012884675.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *