ഐ.ടി.ഐ. പ്രവേശനം

ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. യിൽ ഡ്രൈവർ കം മെക്കാനിക്ക് എന്ന എസ്.സി.വി.ടി. നോൺ മെട്രിക് ട്രേഡിൽ  2024 ജനുവരി ബാച്ചിലേക്കു പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  https://det.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം 100/ രൂപ ഫീസ് ഒടുക്കി ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.  വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്  വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *