സംസ്കൃത കോളേജിൽ കോഴ്സുകൾ

തിരുവനന്തപുരം ഗവ. സംസ്‌കൃത കോളേജിലെ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സബ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന ജ്യോതിഷം, സംസ്‌കൃതം, ജ്യോതിർഗണിതം, യോഗ, വാസ്തു, പെൻഡുലം, സ്‌പോക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്, സ്‌പോക്കൻ ഹിന്ദി, മ്യൂസിക്, ഭരതനാട്യം എന്നീ കോഴ്സുകളുടെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ ഫോമിനും വിശദവിവരങ്ങൾക്കും കോളേജിലെ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ: 7012916709, 8547979706.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *